Algemene voorwaarden online condoleanceregister

Het online condoleanceregister is eigendom van Uitvaart Zorgcentra Nederland (UZN).

Het hoofdkantoor van UZN is:
Uitvaartcentrum Zuid
Fred. Roeskestraat 91
1076 EC AMSTERDAM

Definities

 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die op enige wijze gebruik maakt van deze website.
 • Condoleanceregister: een publiekelijk toegankelijk of afgeschermde omgeving die wordt geopend door een gebruiker of op verzoek van de nabestaande door UZN.
 • Condoleances: de berichten die worden achtergelaten op deze website in een condoleanceregister.
 • Website of site: hiermee wordt bedoeld de site www.condoleanceregister-uzn.nl die door UZN wordt gebruikt om gebruikers de mogelijkheid te bieden een online condoleanceregister te openen of te beheren.

Doel en specifieke gebruikersvoorwaarden

 • Het online condoleanceregister is bedoeld om overleden personen te herdenken. Het is daarom niet toegestaan om een condoleanceregister te openen voor dieren, huisdieren of nog levende personen, instellingen, verenigingen etc.
 • Het is verplicht om bij het openen van een condoleanceregister een voornaam en een achternaam in te vullen. Registers die hier niet aan voldoen kunnen worden geweigerd.
 • De gebruiker garandeert dat alle gegevens die tijdens de registratie en bij het openen van een register worden ingevuld volledig, accuraat en juist zijn.
 • De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door de gebruiker op de site geplaatste informatie.
 • UZN verwacht dat gebruikers het condoleanceregister met respect gebruiken. De gebruiker garandeert daarom geen onjuiste, kwetsende, beledigende, discriminerende, respectloze, racistische, erotische of provocerende teksten of informatie te plaatsen. Eerder genoemde reacties kunnen en zullen zonder opgave van reden geweigerd en/of verwijderd worden.
 • UZN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van reacties. De beheerder van de site zal na berichtgeving van ongewenste reacties deze direct verwijderen. Daarnaast zal in voorkomende gevallen getracht worden daders op te sporen en zal daar waar mogelijk aangifte worden gedaan.
 • De gebruiker kan op elk moment een door hem/ haar geopend register (inclusief reacties en geplaatste materialen zoals foto's) verwijderen.

Intellectuele eigendommen

 • De intellectuele eigendommen met betrekking tot de site condoleanceregister-uzn.nl berusten bij UZN en gebruikers van de site. Het is de gebruikers van de site niet toegestaan om de inhoud van de site (anders dan het register en de persoonsgegevens) te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen danwel openbaar te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UZN.
 • Gebruikers vrijwaren UZN van aanspraken op basis van intellectueel eigendomsrecht op zowel beeldmateriaal als teksten.
 • De gebruiker garandeert dat de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving danwel op een andere wijze niet onrechtmatig is.

Aanvaarding algemene voorwaarden

 • Door gebruik te maken van deze website en de geboden diensten aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden.

Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen de gebruiker en UZN komt tot stand op het moment dat UZN de accountaanvraag heeft ontvangen en heeft goedgekeurd of op het moment dat de gebruiker een register aanmaakt danwel op een condoleanceregister reageert.
 • De overeenkomst blijft geldig zolang er diensten worden geleverd door UZN, danwel totdat de overeenkomst door de gebruiker of door UZN wordt opgezegd.

Persoonlijke gegevens

 • UZN vraagt gebruikers om persoonlijke gegevens. UZN gebruikt deze gegevens voor de afhandeling van de registratie, het informeren over het registratieproces en het informeren over aanpassingen in het condoleanceregister. Bij onjuistheid behoudt UZN zich het recht voor om het register te verwijderen.
 • Gegevens worden alleen openbaar gemaakt door UZN indien dat op grond van een rechterlijke uitspraak, wet- of regelgeving vereist is.
 • UZN registreert de IP-adressen van gebruikers die een condoleance achterlaten. Deze gegevens worden alleen in geval van misbruik gebruikt of indien dit op grond van een rechterlijke uitspraak, wet- of regelgeving vereist is. Mocht er misbruik worden gemaakt van het condoleanceregister dan behoudt UZN zich het recht voor om deze gegevens met justitie te delen.

Disclaimer

 • UZN garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. UZN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door UZN of door u aan UZN middels deze website of anderszins langs elektronische weg.
 • UZN garandeert niet dat de informatie, verwijzingen of hyperlinks die via deze site en haar registers toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
 • UZN kan deze voorwaarden zonder overleg wijzigen of aanvullen.